برنامه‌های سیاستی هوش مصنوعی

بیشترین برنامه‌های سیاستی(Top 10)

هوش مصنوعی در راس برنامه های کاری دولت‌ها و سایر گروه‌های ذینفع در سطح ملی و بین المللی قرار دارد. اطلاعات این صفحه که از طریق چندین لنز نمایش داده می‌شود توسط کشورهای عضو OECD و برخی از سایر کشورها در بین سپتامبر 2019 تا فوریه 2020 ارائه شده است. در این صفحه می‌توانید برنامه‌های سیاستی هر کشور (یا منطقه) را بر اساس نوع برنامه، بودجه سالیانه و گروه هدف جسنجو کنید

بودجه

روند سالانه شروع برنامه

بیشترین ابزارهای استفاده شده